Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

21
Marzec

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - debata.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła dziś w kolejnej wojewódzkiej debacie podejmującej temat kształcenia zawodowego.

– Prosimy te środowiska i te samorządy, które wypracowały sobie już pewne modele funkcjonujące w skali mikro, żeby podzieliły się z nami tą wiedzą i miały swój udział w tworzeniu dobrej zmiany w kształceniu zawodowym – powiedziała wiceminister edukacji podczas Mazowieckiej Debaty Oświatowej.

W czasie spotkania rozmawiano m.in. o obecnie funkcjonujących regulacjach prawnych dotyczących szkolnictwa zawodowego, jego połączeniu z potrzebami rynku pracy oraz dostosowaniu do potrzeb pracodawców.

We wstępie do debaty przedstawione zostały obecnie funkcjonujące przepisy, na podstawie których szkoły organizują kształcenie w określonych zawodach. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom dotyczącym dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Uczestnikom przedstawiono analizę struktury szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim oraz najpopularniejsze zawody, w których kształcą szkoły z tego terenu.

– Chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że jest teraz właściwy czas na to, żeby kształcenie zawodowe było tak samo ważne dla systemu oświaty, jak i dla gospodarki – powiedziała wiceminister edukacji. – Musimy być w tym zakresie partnerami. Musimy sobie uświadomić, że szkoła zawodowa nigdy nie będzie dobrą szkołą bez współpracy z pracodawcami, a gospodarka nigdy nie będzie miała dobrego pracownika i dobrze zorganizowanego kształcenia zawodowego bez edukacji – dodała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Podczas siedleckiego spotkania zaprezentowane zostały także efekty realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim. Omówiono również działania zaplanowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

Dyskusja na temat rozwiązań systemowych prowadzona była w ramach trzech spotkań panelowych:

  1. Rola pracodawców w realizacji dobrej zmiany w kształceniu zawodowym.

  2. Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie.

  3. Struktura i organizacji kształcenia zawodowego.

W ramach podsumowania debaty zaprezentowano efekty pracy poszczególnych grup panelowych i przedstawiono postulaty skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Spotkanie w Siedlcach to kolejna z 16 debat wojewódzkich, które odbędą się w całej Polsce do końca maja.

W Mazowieckiej Debacie Oświatowej udział wzięli: Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce oraz prof. Tamara Zacharuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Obecni byli także parlamentarzyści, dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych i oświatowych oraz pracodawcy i samorządowcy. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób. Odbyło się ono w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Więcej informacji na temat kolejnych debat wojewódzkich na stronie www.debataoswiatowa.men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej